Fokreglement-VFR

Verenigings Fokreglement voor de Alaskan Malamute (download als pdf: Fokreglement)

SanctieLijst tbv naleving Verenigings Fok Reglement  (download als pdf: Sanctielijst)

Dit VFR is in week 48 van het jaar 2017 door de Raad van Beheer goedgekeurd en is in werking getreden vanaf 1 december 2017.

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid
Format
Verenigingsfokreglement
naam van de rasvereniging: Alaska Malamute Club voor Nederland

VOOR HET RAS: Alaska Malamute

Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

 • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
 • De relevante artikelen in het Kynologísch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.
 • Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.
 • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.
 • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.
 • De naleving van het Kynologísch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologísch Gebied in Nederland.
 • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.
 • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

 

 

1. ALGEMEEN

1.1.

pameiyut-team-lrDit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaska Malamute zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 14-5-2017. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

1.2.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute.

1.3.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van  Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de
vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 (drie) maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 (achttien) maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal 4 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 20 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide:

cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke
wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

2.6.1 Ter dekking stellen van reuen aan niet-leden van de vereniging

Een reu van een lid van de vereniging mag slechts een teef van een niet-lid dekken op het moment dat de teef van het niet-lid voldoet aan de gezondheidseisen van dit VFR.

2.6.2

Als een reu van een lid van de vereniging ter dekking wordt gesteld aan een niet in Nederlands eigendom zijnde teef dan dient de teef te voldoen aan de in het land van herkomst geldende gezondheidseisen.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):

als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigings fokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.7.1.

Indien het een overleden dekreu betreft die niet voldoet aan de gezondheidseisen gesteld in hoofdstuk 4 dan is in bijzondere omstandigheden afwijking hiervan toegestaan.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1.

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.

3.2.

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3.

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4.

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

3.5.

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit..

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:

screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 • Oogafwijkingen (ECVO onderzoek)
 • Heupdysplasie
 • Polyneuropathie (‘Alaskan Malamute Polyneuropathie’)

4.3. Aandoeningen:

met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

4.3.1. Heupdysplasie

4.3.1.1.

Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht waarbij de leeftijd minimaal 12 maanden is ten tijde van het onderzoek.

4.3.1.2.

Voor de fokkerij wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem en worden de volgende regels gehanteerd : HD A= 1 HD B=2 / HD C=3 / HD D=4. Ouderdieren met de HD-uitslag A of B of C mogen gebruikt worden voor de fokkerij indien de som van de dekking nooit hoger wordt dan 4 punten.

4.3.1.3.

Driejaarlijks worden door het bestuur de HD-uitslagen geëvalueerd op groei van het aantal gevallen HD C of slechter. Op grond van de uitkomst van de evaluatie kan het bestuur een voorstel doen aan de algemene vergadering tot aanpassing van het VFR. Het bestuur kan dit jaarlijks agenderen voor de algemene vergadering.

4.3.2. Oogafwijkingen (ECVO onderzoek)

4.3.2.1.

Ouderdieren moeten zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1 jaar.

4.3.2.2.

Voor de fokkerij zijn uitgesloten: honden die de uitslag: “niet vrij” en “voorlopig niet vrij” van cataract en/of PRA hebben en honden die de uitslag met gradatie “ernstig” hebben voor de aandoeningen distichiasis, ectopische cilie en cornea dystrofie. Voor de overige aandoeningen geldt dat er niet gefokt mag worden met de uitslagen
“niet vrij”, “voorlopig niet vrij” en “onbeslist”, tenzij de partner wel vrij is van deze aandoening.

4.3.2.3.

Driejaarlijks worden door het bestuur de ooguitslagen geëvalueerd. Op grond van de uitkomst van de evaluatie kan het bestuur een voorstel doen aan de algemene vergadering tot aanpassing van het VFR. Het bestuur kan dit jaarlijks agenderen voor de algemene vergadering.

4.3.3. Epilepsie

Ouderdieren die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.

4.3.4. Polyneuropathie

Ouderdieren moeten zijn onderzocht op polyneuropathie middels een DNA-test. Er mag niet worden gefokt met ‘lijders’ van deze aandoening. Wanneer sprake is van een ‘drager’ dan mag dit dier uitsluitend met een ‘negatieve’ partner gecombineerd worden. Nakomelingen van negatieve (directe) ouders kunnen vrij van
polyneuropathie (negatief) worden beschouwd.

4.4. Diskwalificerende fouten:

met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

 • Blauwe ogen

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen:

beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2.

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1.

Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2.

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten:

de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups:

de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 53 dagen. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1.

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2.

Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3.

Ieder lid van de AMCN die een nest wil fokken, is verplicht een dekaangifte deel 1 ( bijlage 1a van het huishoudelijk reglement ) en een geboorteaangifte deel 2 ( bijlage 1b van het huishoudelijk reglement ) aan te vragen en correct en volledig in te zenden. De dekaangifte deel 1 dient binnen 3 weken na datum dekking door het bestuur van de AMCN te zijn ontvangen. De geboorteaangifte deel 2 dient binnen 10 dagen na geboorte door het bestuur van de AMCN te zijn ontvangen.
Dek- en geboorte-aangiften worden gepubliceerd op de website en in het clubblad van de AMCN inclusief de gezondheidsuitslagen van de beide ouderdieren.

9.4.

In bijzondere gevallen kan het bestuur van de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend.
Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.5.

Een lid dat op de fokkerslijst vermeld wil worden, is verplicht in het bezit te zijn van:
– een FCI-geregistreerde kennelnaam (eigenaar van de fokteef is de geregistreerde fokker)
– diploma KK1 uitgegeven door de Raad van Beheer, en/of
– diploma Vakbekwaamheid Honden en Kattenbesluit (voor 1 juli 2014),
en/of
– diploma Besluit Houders van Dieren en/of
– diploma/certificaat van een (andere) erkende opleiding (minimaal MBO niveau) betreffende het houden/verzorgen/fokken van honden, minimaal inhoudende de onderwerpen: erfelijkheid/gezondheid,
voortplanting, geboorte, verzorging, gedragsleer/opvoeding, voeding en huisvesting. Voor genoemde onderwerpen dient de score voldoende te zijn behaald.
Uitgezonderd van de in punt 9.5 genoemde regel zijn fokkers welke op 1 november 2013 op de fokkerslijst van de AMCN voorkwamen.

9.6.

Een lid dat slechts één enkel nest fokt, wordt aangemerkt als ‘aspirant fokker’ en krijgt een vermelding bij de nestplanning op de website van de AMCN. Hij/zij hoeft niet te voldoen aan artikel 9.5 maar:
– is minimaal 1 jaar hoofdlíd van de vereniging;
– woont voorafgaand aan het nest minimaal 2x per jaar de vergadering van de werkgroep fokkersplatform bij;
– neemt voorafgaand aan het nest minimaal 2x per jaar deel aan de ‘Raad van Beheer Fokkerstour’ en/of een workshop van de AMCN en legt hierover verantwoording af aan het bestuur middels een certificaat
of ander bewijs van deelname.
Zodra sprake is van een volgend nest dan dient de fokker te voldoen aan punt 9.5 van dit VFR.

9.7.

indien bovenstaande regels en voorwaarden, waartoe een ieder zich bij het aangaan van het lidmaatschap van de AMCN schriftelijk heeft verplicht, niet worden nagekomen, kan het bestuur bij misbruik passende maatregelen nemen tegen dit betreffende lid.

 

10. INWERKINGTREDING

10.1.

Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op (datum tijdstip van inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Alaska Malamute Club voor Nederland
op 14 mei 2017

De voorzitter,
Menco Verduin

 • De Secretaris,
  Wilma Hell-Frijters

Disclaimer:
Dit is een tekstuele weergave van het originele PDF document waarvan de download link bovenaan deze pagina staat. Mocht deze tekstuele versie afwijken van de PDF versie, dan is het PDF document de enige juiste en correcte versie. Aan deze tekstuele versie kunnen geen rechten ontleend worden.

 

SanctieLijst tbv naleving Verenigings Fok Reglement

Ingangsdatum: 23-11-2023

Algemene Regels:

 • Sancties worden vermeld in het clubblad
 • Wanneer er, na een verzoek om gegevens over 1 van onderstaande punten, geen informatie wordt gegeven, is dit een extra / nieuwe overtreding van eenzelfde soort .
 • Er wordt gewerkt met een punten systeem, iedere overtreding wordt bestraft met 1 of een aantal punten
 • Punten van verschillende overtredingen worden bij elkaar opgeteld
 • Punten blijven 5 jaar staan, waarna het aantal punten weer opnieuw begint te tellen.

Overtreding:

Dekaangifte te laat (binnen 3 weken na de dekking) 2 punten
Dekaangifte niet volledig 2 punten
Geboorteaangifte te laat (binnen10 dagen na geboorte) 2 punten
Geboorteaangifte niet volledig 2 punten
KK1/BFH of gelijkwaardig niet gehaald 5 punten

Aflevering pups voor 53 dagen 6 punten
Overschrijding minimum / maximum leeftijd reu 6 punten
Overschrijding minimum / maximum leeftijd teef 6 punten
Overschrijding maximum aantal dekkingen reu 6 punten
Overschrijding maximum aantal nesten teef 6 punten
Overschrijding tijd tussen 2 nesten teef 6 punten
Herhaalcombinaties meer dan toegestaan volgens VFR 6 punten

Fokken met ouderdieren met HD > 4 10 punten
Ontbreken HD onderzoek 10 punten
Fokken met oogafwijking bij beide ouderdieren 10 punten
Ontbreken ECVO onderzoek 10 punten
Fokken met ouderdieren met epilepsie 15 punten
Fokken met verwante ouderdieren 10 punten
Fokken met Cryptorchide en monorchide reuen 10 punten
Ontbreken van onderzoek Polyneuropathie 15 punten

Sancties:

Tot 6 punten:
Geen vermelding op website/clubblad, geen pupbemiddeling

6-10 punten:
Geen vermelding in het clubblad en op de website, geen pupbemiddeling voor de gehele kennel, geen vermelding op de fokkerslijst gedurende 2 jaar.
Eigenaren pups mogen wel deelnemen aan jonge honden dag, de fokker niet.

10-15 punten:
schorsing als lid amcn voor 1 jaar

15 punten+:
Royement levenslang

In sommige uitzonderlijke gevallen kan van deze lijst worden afgeweken, dit ter beoordeling van het bestuur.
Het bijhouden van overtredingen en het opleggen van sancties, gebeurt door het bestuur.