Doel

De “Alaska Malamute Club voor Nederland”, afgekort: AMCN, werd opgericht op 28 mei 1977. In 2002 is het 25-jarig bestaan gepast gevierd door het organiseren van allerlei activiteiten, zoals die in de statuten van de vereniging beschreven staan en het uitgeven van het boek “De Alaska Malamute in Nederland”.

Doelstelling van de AMCN.

In de statuten van de vereniging staat dat de vereniging ten doel heeft:peter-en-rinus-met-de-honde

 • De instandhouding en verbetering van het ras “Alaskan Malamute”
 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Alaskan Malamutes.
 • De AMCN is een vereniging en heeft dus leden. Samen met deze leden probeert de AMCN aan bovengenoemde doelstellingen te voldoen door het organiseren van activiteiten als:
  • het houden van vergaderingen (alleen toegankelijk voor leden)
  • het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie
  • het organiseren van lezingen en cursussen
  • het organiseren van exposities zoals gewone of kampioenschaps-clubmatches
  • het organiseren van activiteiten als wandelingen (zowel in binnen- als buitenland)
  • het organiseren van activiteiten-/informatiedagen waarop geïnteresseerden kunnen kennismaken met het ras, de (vacht)verzorging, de opvoeding en (gehoorzaamheids)training, de sledehondensport en de training en benodigde materialen.
  • het uitgeven van een clubblad dat momenteel 4 x per jaar verschijnt en waarin de leden en abonnees op de hoogte worden gehouden van al bovenstaande activiteiten.
  • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Alaskan Malamutes aan geïnteresseerden via telefoon en internet
 • Instandhouding en verbetering en bevorderen gezondheid van het ras.
 • Voor het in stand houden van het ras moeten er fokkers zijn die pups fokken. Om voor verbetering van het ras en de gezondheid te zorgen moeten deze fokkers zorgen dat hun pups aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen worden in gezamenlijk overleg tussen fokkers en bestuur vastgelegd. Daartoe doet de AMCN het volgende:
  • het bijhouden van een register van raszuivere Alaskan Malamutes
  • regelmatige bijeenkomsten organiseren met fokkers en geïnteresseerden
  • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen tot uitvoering van die plannen
  • het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het ras Alaskan Malamute behorende honden op de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen en van de mogelijkheid van het doorgeven van die aanleg daarvoor aan nakomelingen. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Alaskan Malamutes en worden in het clubblad gepubliceerd.

 

Lidmaatschap

Om lid van de AMCN te worden moet men:

 • minimaal 18 jaar zijn
 • een lidmaatschapsformulier invullen
 • naam en adres van een aspirant lid worden vervolgens gepubliceerd in het clubblad, waarna de leden de mogelijkheid hebben binnen een periode van 2 weken eventueel bezwaar tegen een aspirant lid aan te tekenen
 • indien binnen de vastgestelde periode na publicatie geen bezwaar is aangetekend en nadat de verschuldigde contributie is voldaan, wordt het aspirant-lid officieel lid van de vereniging met alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten, zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

Rasvereniging aangesloten bij de Raad van Beheer